Tense

Tense คือ  “รูปแบบของกริยาที่แสดงให้ทราบว่า  การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร  ได้เกิดขึ้นมาแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า”  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1)          Present  Tense         ปัจจุบันกาล

2)          Past  Tense                อดีตกาล

3)          Future   Tense         อนาคตกาล

 แต่ละ Tense ใหญ่แบ่งออกเป็น 4 Tense ย่อย จึงมีทั้งหมด 12 Tense ดังนี้

  

1. THE PRESENT TENSE
    1.1 The Present Simple Tense
    1.2 The Present Continuous Tense
    1.3 The Present Perfect Tense
    1.4 The Present Perfect Continous tense
 
2. THE PAST TENSE
    2.1 The Past Simple Tense       

    2.2 The Past Continuous Tense
    2.3 The Past Perfect Tense       

    2.4 The Past Perfect Continuous

3. THE FUTURE TENSE

   3.1 The Future Simple Tense    

   3.2 The Future Continuous Tense  

   3.3 The Future Perfect tense    

   3.4 The Future Perfect Continous tense 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s