Archives

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)

รูปแบบของ Future Perfect Continuous Tense

 
Subject + will/shall + have + been + V.-ing
 

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

  1. มีวิธีการใช้เหมือนกับ Future Perfect Tense ต่างกันเพียงตรงที่ Future Perfect Continuous Tense นั้น เน้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ ดำเนินอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและยังคงจะดำเนินต่อไปอีกในอนาคต โดยมักใช้กับ for + เพื่อแสดงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือ การกระทำนั้นๆ เช่น
 
 
By 2012, we will have been living in Bangkok for 7 years.
(ในปี 2012 ก็จะครบรอบที่เราออยู่ในกรุงเทพเป็นเวลา 7 ปีแล้ว)
 
 
In 5 minutes, I will have been working for 12 hours.
(ในอีกห้านาทีนี้ ผมก็จะทำงานครบ 12 ชั่วโมงพอดี)
 
  1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ ต้องการเน้นความต่อเนื่องของการกระทำใดการกระทำหนึ่งในอนาคต โดย…
 
 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Future Perfect Continuous Tense
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง จะใช้ Present Simple Tense
 
 
เช่น He shall have been cleaning his room for an hour when I visit him.
(เขาน่าจะกำลังทำความสะอาดห้องของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วในตอนที่ฉันไปหาเขา)
Advertisements

หลักการใช้ Future Continuous Tense (อนาคตกาลต่อเนื่อง)

รูปแบบของ Future Continuous Tense

 
Subject + will/shall + be + V.-ing
 

หลักการใช้ Future Continuous Tense

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ กำลังจะเกิดขึ้นตามวันหรือเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตอย่างชัดเจน โดยจะสื่อความหมายออกมาว่า เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เราก็จะเห็นเหตุการณ์นั้นดำเนินอยู่ เช่น
 
He will be finishing his work at 7 o’clock.
(เขาจะทำงานของเขาเสร็จตอนเจ็ดโมงเช้า)
 
  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น
 
You will be laughing when you see her with that dress.
(คุณจะต้องขำแน่ๆถ้าคุณเห็นเธออยู่ในชุดนั้น)
 
  1. ใช้กับ เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต โดย…
 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Future Continuous Tense
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง จะใช้ Present Simple Tense
 
เช่น I will be watching movies when you cook dinner.
(ฉันจะกำลังดูหนังอยู่ในขณะที่คุณทำกับข้าวมื้อเย็น)